top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Умови на яких укладається договір, про надання послуг з ФАУ 

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з «Faua.net».

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсна оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією громадського об’єднання «Faua.net – всеукраїнська громадська організація «Федерація Айкідо України», далі за текстом - «Виконавець», укласти Договір купівлі-продажу послуг, дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин, далі за текстом «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця www.faua.net (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця (акцептом) укладення договору купівлі-продажу послуг, вважається факт оформлення Замовником замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Виконавця.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець зобов'язується на умовах Договору забезпечити надання Замовнику послуги з проведення спортивно-оздоровчих занять на основі бойового мистецтва (айкідо, японське фехтування (далі по тексту «Послуги»), вартість, розклад та інші умови проведення яких наведені на сайті Виконавця www.faua.net, а Замовник зобов'язується забезпечити в порядку, передбаченому Договором, оплату вартості Послуг. Послуги надаються відповідно до умов Договору та затвердженими Виконавцем правилами відвідування занять ВГО «Федерація Айкідо України» (далі за текстом « Правила»). Типові Правила наведені в додатку №1 до Договору та є його невід'ємною частиною.

2.1 Якщо інше не передбачено Договором, додатками і / або додатковими угодами до нього, місцем надання Послуг (далі по тексту «Клуб») є об'єкт нерухомого майна та прилеглі до нього території, адреса якого вказана на сайті Виконавця www.faua.net.

2.2 Право на отримання Замовником Послуг виникає тільки за умови виконання Замовником наступних вимог:

2.2.1. згоду з усіма положеннями цього Договору;

2.2.2. повна оплата Послуг Замовником відповідно до умов Договору;

2.2.3. дотримання Замовником Правил.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Забезпечувати належну якість надаваних Послуг.

3.1.2. Забезпечити належне функціонування обладнання та інвентарю, допоміжного обладнання, призначеного для надання Послуг за Договором.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Надавати Послуги в порядку та відповідно до Правил, які є обов'язковими для виконання Замовником, третіми особами.

3.2.2. Встановлювати і змінювати в односторонньому порядку розклад проведення занять, проінформувавши Замовника про зміни на сайті Виконавця www.faua.net. Зміна розкладу Виконавцем не вимагає підписання додаткової угоди до Договору.

3.2.3. Відмовити Замовнику в перенесенні або отриманні компенсації за пропущені заняття з  будь-яких причин і обставин, в тому числі хвороби, відпустки або будь-яких інших причин і обставин.

3.2.4. В односторонньому порядку змінювати Правила.

3.2.5. Достроково в односторонньому порядку розірвати Договір в одноденний термін в частині надання Послуг Замовнику та / або відмовити в укладенні нового Договору в разі:

3.2.5.1. несплати Замовником Послуг відповідно до умов Договору;

3.2.5.2. іншого неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором;

3.2.5.3. порушення Правил;

3.2.5.4. розірвання Виконавцем договору з Клубом;

3.2.6. Виконавець залишає за собою право припинити надання Послуг, якщо групу відвідують троє і менше  займаються, з відшкодуванням вартості оплачених, але не наданих Послуг.

3.2.7. У разі скасування занять з ініціативи Клубу, а також у разі аварійних ситуацій, що сталися не з вини Виконавця та / або обставин непереборної сили, в односторонньому порядку обмежувати обсяг і порядок надання Послуг Замовнику. У разі реконструкції, ремонту будівлі, приміщення Клубу або окремої його частини, а також у разі закриття Клубу з незалежних від виконавця обставин, в односторонньому порядку змінити умови Договору.

3.3. Замовник зобов'язується:

3.3.1. У порядку та на умовах Договору, Правил оплачувати Послуги, а також дотримуватися Правил, умов Договору.

3.3.2. Дотримуватися Правил, інструкції та рекомендації працівника Виконавця під час проведення занять;

3.3.3. Своєчасно інформувати Виконавця про всі зміни стану здоров'я, що виникають складнощі, побічні ефекти і т.п. в процесі, а також після надання Замовнику Послуг.

3.3.4. Відвідувати заняття відповідно до розкладу занять.

3.3.5. Забезпечити наявність спортивного одягу й змінного взуття під час занять.

3.3.6. Проявляти повагу до працівників Виконавця.

3.4. Замовник має право користуватися Послугами, брати участь у заняттях, що проводяться Виконавцем або за його ініціативою або за його участі на території Клубу і за його межами.

3.5. Замовник не має права без письмового дозволу Виконавця замінювати особу, якій надаються Послуги і на яку заповнена анкета.

 

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Замовник приступає до користування Послугами після оплати відвідувань відповідно до цього пункту Договору. Замовник оплачує послуги Виконавця щомісячно, але не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця надання послуги, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів через платіжну систему, доступну на сайті Виконавця, або внесенням готівкових коштів у касу Виконавця. У разі приєднання до цього Договору після початку дії абонемента Замовник оплачує вартість відвідувань, які залишилися в поточному місяці. Оплачуючи абонемент на наступний за поточним місяць, Замовник висловлює згоду на продовження терміну дії цього Договору на відповідний період. Якщо оплата за абонемент не надходила до початку дії наступного місячного абонемента, Договір припиняє діяти в частині надання Послуг Замовнику.

4.2. При першому відвідуванні занять в Клубі Замовник має право на одне безкоштовне ознайомлювальне заняття.

4.3. Пропущені заняття з будь-яких причин і обставин, в тому числі хвороба, відпустка або будь-які інші причини і обставини, не компенсуються, не переносяться і вартість абонемента не перераховується.

4.4. Розмір щомісячної оплати і вартість додаткових послуг вказані в затвердженому в Клубі «Положенні про оплату занять». Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість Послуг з попереднім повідомленням про це Замовника не менше ніж за 1 календарний місяць. Зміна вартості Послуг Виконавцем не вимагає підписання додаткової угоди до Договору. Оплата Послуг, здійснена після зміни вартості Послуг, підтверджує згоду Замовника зі змінами вартості Послуг.

4.5. Факт оплати Замовником Послуги вважається підтвердженим після надходження відомостей з банку про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ВГО «Федерація Айкідо України». Замовник зобов'язується додатково сплатити будь-які комісії, що виникають при переказі грошових коштів банками або платіжними системами.

4.6. Послуга за оплачений абонемент вважається наданою належним чином за відсутності обґрунтованих скарг Замовника на якість наданої Послуги протягом 3 (трьох) днів після закінчення терміну дії відповідного абонемента.

4.7. Усі розрахунки за Договором здійснюються в безготівковій формі, готівковими коштами в будь-якому банківському відділенні й іншими способами, які вказані на сайті Виконавця www.faua.net виключно у Національній валюті України - гривні.

4.8. Вартість Послуг, включає в себе всі податки, якщо такі застосовні відповідно до законодавства України.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Замовник розуміє небезпеку користування Послугами для свого здоров'я, викликану в тому числі рухомим характером вправ, використовуваних на заняттях; специфікою бойового мистецтва, що поєднує удари, кидки і больові утримання; а також обмеженим простором, у якому виявляються Послуги. Замовник розуміє, що в результаті користування Послугами існує ризик отримання травм у Замовника, включаючи невеликі: подряпина, синяк, розтягнення, мозоль; серйозні: перелом, струс мозку, розрив м'язів, розрив зв'язок; катастрофічні: тепловий удар, зупинка серця, смерть. Замовник звільняє Виконавця від відповідальності за будь-яке погіршення здоров'я, яке може виникнути в результаті користування Послугами.

5.2. Замовник підтверджує, що не має медичних протипоказань для відвідування занять та отримання Послуг, перерахованих у Договорі або доповненні до Договору. Замовник підтверджує, що він / вона попереджений / -на про необхідність до початку користування Послугами пройти медичне обстеження, оскільки замовник несе персональну відповідальність за власне здоров'я.

5.3. Виконавець не несе відповідальності:

5.3.1. За шкоду, заподіяну життю, здоров'ю або майну Замовника в результаті ненадання та / або несвоєчасного надання Виконавцю Замовником достовірних відомостей про стан здоров'я; і / або при порушенні або неналежно виконанні Замовником умов Договору, Правил та / або правил техніки безпеки при користуванні Послугами; інструкцій і рекомендацій працівника Виконавця по користуванню устаткуванням, інвентарем і т.д. виконавця; і / або з необережності Замовника; за шкоду, заподіяну здоров'ю або заподіяну майну Замовника власними діями і / або бездіяльністю, і / або заподіяну діями третіх осіб;

5.3.2. За шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я, якщо стан здоров'я Замовника погіршився в результаті гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання;

5.3.3. За втрату або пошкодження особистих речей, залишених в роздягальнях або в інших приміщеннях Клубу;

5.3.4. У випадках, передбачених Правилами, чинного законодавства.

5.4. У разі отримання травми, Замовник відповідає за будь-які витрати, пов'язані з виїздом невідкладної медичної допомоги, яку може викликати співробітник Виконавця, а також за будь-які інші витрати пов'язані з лікуванням Замовника.

5.5. Замовник несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Виконавцю та Клубу. У разі заподіяння Замовником шкоди Виконавцю, Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю вартість пошкодженого та / або втраченого майна, встановлену Виконавцем. У разі заподіяння шкоди Виконавцю складається акт. У разі відмови Замовника від підписання акту, Виконавець підписує його в односторонньому порядку. Замовник протягом 5 (п'яти) календарних днів на підставі акту зобов'язаний відшкодувати Виконавцю завдані збитки в повному обсязі, в іншому випадку сума збитку в безакцептному порядку віднімається Виконавцем з передоплати за Послуги.

5.6. Замовник відповідає за достовірність зазначених у Договорі даних і в разі їх зміни повинен негайно інформувати Виконавця в письмовій формі або  електронною поштою.

5.7. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили.

5.8. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення.

 

6. ПРАВО НА ЗОБРАЖЕННЯ

6.1. Виконавець повідомляє Замовника про те, що під час надання Послуг у Клубі Виконавцем може здійснюватися фото- і відеозйомка процесу надання Послуг.

6.2. Замовник надає Виконавцю нічим не обумовлене і нічим не обмежене право на публікацію і подальше використання зображення Замовника, включаючи фотографії та відеозаписи, на яких вони зображені. Виконавець серед іншого має право використовувати зображення Замовника в мережі Інтернет, а також у будь-яких рекламно-інформаційних матеріалах, направлених на залучення уваги будь-яких третіх осіб до Послуг, до Клубу і Виконавця. При цьому Виконавець не розкриває ім'я й прізвище на зображенні, якщо між Замовником та Виконавцем не обумовлено інше.

7. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Замовник, будучи суб'єктом персональних даних (далі за текстом «Суб'єкт ПДН»), приймає рішення і висловлює згоду на обробку Виконавцем персональних даних Замовника (далі за текстом «ПДН»), відображених у Договорі та додатках, а також отриманих Виконавцем від Замовника або іншим законним способом у ході виконання Договору, вільно, за своєю згодою й у власних інтересах.

7.2. Під обробкою ПДН відповідно до закону України «Про захист персональних даних» розуміються дії (операції) з ПДН, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі і передачу), знеособлення, блокування, знищення ПДН.

7.3. Перелік ПДН, на обробку яких дається згода суб'єкта ПДН: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, сімейний стан, фотографія, паспортні дані: серія та номер документа, орган, що видав документ, дата видачі документа, адреса реєстрації місця проживання, адреса фактичного місця проживання, стать, фізичні дані: зріст, номери контактних телефонів, відомості про трудову діяльність, порядок і обсяги отриманих Послуг, e-mail.

7.4. Термін обробки ПДН становить період дії Договору, а також протягом п'яти наступних років. Після закінчення терміну обробки ПДН Суб'єкта ПДН Виконавець проводить автоматичне знеособлення ПДН Суб'єкта ПДН, а саме дії, в результаті яких неможливо визначити приналежність ПДН конкретного суб'єкта ПДН. При цьому дані, накопичені за період дії Договору, зберігаються для підтримки бізнес-процесів Виконавця, у тому числі для аналізу й статистики діяльності Виконавця. До таких даних належать, включаючи, але не обмежуючись: номер Договору, дані про час і кількості, оплата Послуг. Вищевказані дані зберігаються в інформаційній системі Виконавця до моменту припинення діяльності Виконавця, при цьому можуть бути знищені Виконавцем в будь-який момент часу без повідомлення Суб'єкта ПДН.

7.5. У порядку, передбаченому чинним законодавством України, згода може бути відкликана Суб'єктом ПДН шляхом письмового звернення до Виконавця.

7.6. Замовник погоджується з тим, що на його письмову вимогу повідомлення про знищення ПДН буде вручатися йому (його представнику) за місцем перебування Виконавця.

7.7 Замовник погоджується на отримання СМС-повідомлень, повідомлень через соціальні мережі,  електронною поштою про діяльність Виконавця, про проведення ним акцій або за його участі, що відправляються Виконавцем або за його дорученням третіми особами.

 

8. ТЕРМІН ДІЇ, ПРОЛОНГАЦІЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту Публічної оферти за допомогою здійснення конклюдентних дій - оплати послуг Виконавця, щодо яких відноситься даний Договір, і діє до закінчення терміну надання Послуг. Оплатою абонемента на наступний місяць Замовник підтверджує свою згоду з цим Договором, і Договір вважається продовженими на строк дії оплаченого абонемента.

8.2. Замовник має право достроково розірвати Договір за умови попереднього повідомлення про це Виконавця за 10 (десять) днів і повної сплати Послуг, наданих до моменту припинення дії Договору. Датою припинення дії Договору буде дата прийому Виконавцем письмової заяви Замовника, а якщо в день отримання Виконавцем заяви Замовник користувався Послугами, то наступного календарного дня від дати прийому заяви, якщо в заяві не буде вказано більш пізній термін.

8.3 У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Замовника, Замовнику здійснюється повернення грошових коштів, отриманих Виконавцем на дату розірвання Договору, за вирахуванням вартості наданих Послуг і сум витрат із компенсації збитків Виконавця у розмірі 20% (двадцяти відсотків) вартості Послуг за один місяць у зв'язку з достроковим розірванням Договору. Термін повернення належних Замовнику коштів становить 30 (тридцять) днів з дати розірвання Договору. У разі порушення умов цього Договору Замовником грошові кошти не повертаються.

8.4. Виконавець залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд додати зміни або відкликати Публічну оферту з повідомленням Замовника не пізніше 2 (двох) робочих днів до моменту вступу в силу змін або відкликання Публічної оферти. У разі внесення змін до Публічної оферти, такі зміни вступають у силу з моменту опублікування їх на сайті Виконавця - www.faua.net.

8.5. Замовник погоджується і визнає, що зміна Публічної оферти тягне внесення таких змін до поточного і діючий Договір з Виконавцем, і ці зміни вступають в силу одночасно з набранням чинності таких змін в Публічній оферті.

8.6. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір відповідно до пунктів 3.2.5. і 3.2.6. Договору.

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі додатки до цього Договору, є його невід'ємними частинами. Якщо інше не передбачено Публічною офертою, Договором, доповнення та / або зміни умов Договору вступають в силу відповідно до пунктів 8.4. і 8.5. Договору.

9.2. Усі суперечки і розбіжності, пов'язані з укладенням, виконанням та припиненням Договору Сторони будуть прагнути вирішувати шляхом переговорів.

9.3. У всьому іншому, що не передбачено Договором, Замовник і Виконавець керуються чинним законодавством України.

9.4. Якщо будь-яка з умов Публічної оферти визнана недійсною або незаконною, або не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством України, така умова видаляється з Публічної оферти і замінюється новим положенням, яке максимально відповідає початковим намірам, що містилися в Публічній оферті, при цьому інші положення Публічної оферти або чинного Договору не змінюються і залишаються в силі.

 

Додаток №1 ДО ДОГОВОРУ

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЬ ЗАНЯТЬ ВГО «ФЕДЕРАЦІЯ АЙКІДО УКРАЇНИ»

Правила відвідування занять «ВГО Федерація Айкідо України» (далі за текстом «Правила») є обов'язковими для виконання Замовником, потенційними Замовниками, гостями та третіми особами. Правила не є вичерпними, оскільки  Виконавець має право самостійно їх доповнювати та змінювати.

1. Замовник зобов'язаний уважно вивчити і дотримуватися Правил, які регламентують надання послуг з проведення фізкультурно-оздоровчих занять з використанням бойових мистецтв та інших послуг (далі за текстом «Послуги») в місці надання Послуг (далі за текстом «Клуб»). Ті, хто займаються,  несуть особисту відповідальність за використання технік айкідо з метою заподіяння шкоди або каліцтва іншій людині.

2. Замовник може користуватися Послугами в Клубі тільки під час надання Послуг. У разі відсутності договору з Клубом, що передбачає право Замовника перебувати в Клубі, Замовник не має права перебувати в Клубі в дні та години, не встановлені Договором та додатками до нього.

3. У разі погіршення самопочуття Замовника, йому необхідно припинити виконання вправ і негайно інформувати працівника Виконавця, який проводить заняття, або іншого працівника Клубу для забезпечення надання першої невідкладної допомоги.

4. Виконавець рекомендує Замовнику:

4.1. для підтримки водно-сольового балансу в організмі після участі в заняттях забезпечити споживання питної води.

4.2. з усіх питань щодо занять, використання обладнання звертатися до працівників Виконавця.

5. Замовнику необхідно обов'язково дотримуватися таких вимог:

5.1. виконувати інструкції працівника Виконавця;

5.2. відвідувати заняття необхідно в спеціальному одязі для занять спортом, що відповідає стандартам безпеки й спрямованості занять; На тренування Замовник повинен взяти з собою:

5.2.1. Змінне взуття.

5.2.2. Одяг для тренування (кейкоги).

5.2.3. Предмети особистої гігієни - шампунь, гель для душу, мочалку, рушник.

5.3. дотримуватися правил особистої гігієни:

5.3.1 Регулярно приймати душ, стригти й підтримувати в охайному вигляді нігті.

5.3.2. Зберігати форму для занять, кейкоги, хакама й змінне взуття чистими і підтримувати їх охайний вигляд.

5.3.3. Не використовувати різкі парфумерні запахи й забруднюючі косметичні засоби під час тренування;

5.3.4. Знімати прикраси, пірсинг, сережки, кільця, браслети, ланцюжки, натільні хрести, медальйони й інші предмети культу та наручні годинники на час участі в заняттях;

5.4. приходити на заняття завчасно, при запізненні більш ніж на 10 хвилин працівник Виконавця має право не допустити Замовника до участі в занятті.

5.4.1. За 5 хвилин до початку тренування всі учасники заняття повинні перебувати в залі, одягнені в кейкоги (або тренувальний костюм). Вхід неповнолітніх в зал для занять під час відсутності представника Виконавця не дозволяється.

5.4.2. Увійшовши в додзьо (зал для тренувань), де займаються айкідо, учасники, згідно  з ритуалом, виконують уклін з положення стоячи, увійшовши на татамі - уклін з положення сидячи на колінах. Айкідо займаються босоніж. Друге взуття охайно ставиться з краю татамі передньою частиною від татамі.

5.4.3. Перед початком тренування учасники повинні вимикати звук на своїх мобільних телефонах.

5.4.4. Якщо Замовник спізнився на тренування, згідно з ритуалом, необхідно увійти на татамі, виконати уклін і, сидячи, чекати дозволу представника Виконавця приступити до тренувальної роботи.

5.4.5. Для того, щоб залишити татамі під час тренування, Замовнику необхідно поставити представника Виконавця до відома.

5.5. щоб уникнути травм і завдання шкоди власному здоров'ю та оточенню, виконувати вправи необхідно у  відповідності до індивідуального рівня підготовленості Замовника.

5.6. дотримуватися правил особистої та загальної гігієни, підтримувати чистоту на території Клубу;

5.7.щоб уникнути травм, зіткнень під час участі в заняттях дотримуватися дистанції, не заважати й уважно ставитися до інших, що перебувають  у  безпосередній близькості;

5.8. після закінчення участі в занятті необхідно повернути використовуваний інвентар на спеціально відведене місце;

5.9. шанобливо й дбайливо ставитися один до одного, працівників Виконавця, третіх осіб, майна Замовника, Виконавця та третіх осіб. Супроводжуючі особи під час занять очікують у холі.

5.10. дотримуватися внутрішніх правил,  встановлених  Клубом.

6. Замовнику заборонено:

6.1. Користуватися Послугами при поганому самопочутті, у гострий період захворювання (в тому числі бути носієм інфекційних захворювань) і / або в період загострення хронічного захворювання.

6.2. Проводити кіно-, відео- і фотозйомку в Клубі без письмового дозволу Виконавця.

6.3. Записувати і / або конспектувати порядок проведення занять, набір і характер вправ, використовуваних Виконавцем.

6.4. Відвідувати заняття з голим торсом, у верхньому одязі, вуличному взутті, в шльопанцях.

6.5. Використовувати під час участі в заняттях власні вправи і обладнання, не передбачене програмою.

6.6. Самостійно змінювати температурний режим і рівень освітлення.

6.7. Самостійно пересувати й виносити з зон / студій / залів обладнання, а також предмети меблів.

6.8. Приймати їжу під час занять у Клубі

6.9. Використовувати скляний або інший посуд, який може бути розбитий під час занять в Клубі. Допускається використання тільки паперових або пластикових стаканів.

6.10. Ставити склянки та інші ємності з напоями на музичну апаратуру, обладнання або інші предмети інтер’єру, які не призначені для цього.

6.11. Використовувати жувальну гумку під час занять.

6.12. Використовувати ненормативну лексику.

7. У разі, якщо Замовник провокує конфлікт і / або поводить себе агресивно, Виконавець залишає за собою право відмовити Замовнику у відвідуванні занять.

8. У разі необхідності Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до Правил. Зміна, доповнення Правил не є підставою для надання Замовнику будь-яких компенсацій.

bottom of page